Pingless

More About

Terms of Service

להלן מדיניות פינגלס (להלן "החברה") בנושאים שונים שעל כל לקוח לקרוא ולהבין לפני רכישה:

מודים פלאגינים תוספות

תשלום דרך הטלפון

תמיכה טכנית

תשלום דרך הפקדה בנקאית

החזר כספי

 
12